การฟื้นฟูกิจการ

การฟื้นฟูกิจการเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายล้มละลาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินชั่วคราวได้มีโอกาสกลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้ โดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องล้มละลาย

ผู้มีสิทธิยื่นขอฟื้นฟูกิจการ (ม. 90/3, ม. 90/4)

1. เจ้าหนี้ อาจเป็นคนเดียวหรือหลายคน และมีจำนวนหนี้ ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

2. ลูกหนี้ ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนด และมีหนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

3. ธนาคารแห่งประเทศไทย ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ บัตรเครดิตฟองซิเอร์

4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทหลักทรัพย์

5. กรมการประกันภัย ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นบริษัทประกันวินาศภัย หรือบริษัทประกันชีวิต

6. หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้

หลักเกณฑ์ในการยื่นขอฟื้นฟูกิจการเบื้องต้น

1. ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้

2. มีหนี้สินไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

3. มีเหตุอันควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

4. ศาลยังไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

5. ยังไม่มีการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคล หรือ นิติบุคคลเลิกกันด้วยเหตุอื่น หรือศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนทะเบียนนิติบุคคล

6. ยื่นคำขอโดยสุจริต

พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

: คำสั่งศาลที่ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อจัดสรร/ชำระให้กับบรรดาเจ้าหนี้ของลูกหนี้ทั้งหลาย

สภาวะพักชำระหนี้ (Automatic Stay)

สภาวะพักชำระหนี้” (Automatic Stayคือ เมื่อศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ลูกหนี้จะได้รับความคุ้มครองตามมาตรา 90/12 พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 ทันที ซึ่งในสภาวะพักชำระหนี้ดังกล่าว เพื่อให้ลูกหนี้สามารถดำเนินการฟื้นฟูกิจการได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะถูกฟ้องร้องหรือบังคับคดีจากเจ้าหนี้แต่อย่างใด

สภาวะพักชำระหนี้ (Automatic Stay)

ตามมาตรา 90/12 นั้น ส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ต้องถูกบังคับตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

1. ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องร้อง หรือร้องขอให้ศาล หรือนายทะเบียนสั่งให้เลิกนิติบุคคลของลูกหนี้

2. ห้ามเจ้าหนี้ฟ้องคดีแพ่ง/ล้มละลายกับลูกหนี้

3. ห้ามเจ้าหนี้บังคับคดีกับลูกหนี้

4. ห้ามเจ้าหนี้บังคับชำระหนี้ ยึดทรัพย์สินหรือขายทรัพย์สินของลูกหนี้

5. ห้ามเจ้าหนี้ที่มีประกัน ห้ามบังคับหลักประกัน

6. ห้ามตัดน้ำ ตัดไฟ โทรศัพท์ (บริการสาธารณูปโภค) ของลูกหนี้

7. ห้ามหน่วยงานของรัฐเพิกถอนใบอนุญาต

8. ห้ามลูกหนี้จำหน่าย จ่าย โอน ก่อหนี้ หรือกระทำการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดภาระในทรัพย์สิน

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin