เงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากร

เงื่อนไขก่อนนำคดีขึ้นสู่ศำลาษีอำกร
การนำคดีภาษีอากรขึ้นสู่ศาลภาษีอากรจะต้องเป็นกรณีดังที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ. จัดตั้งศาลภาษีอากรฯ มาตรา 7 (1)-(5) เฉพาะคดีตามมาตรา 7 (1) และ(3) กฎหมายยังได้กำหนดเงื่อนไขในการนำคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรไว้อีกว่าหากมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้มีผลเท่ากับเป็นการน าคดีขึ้นสู่ศาลภาษีอากรโดยไม่มีอำนาจฟ้อง คือ

 1. กรณีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้ำพนักงำนหรือคณะกรรมกำรตำมกฎหมำยเกี่ยวกับภำษี
  อำกรตำมมำตรำ 7 (1) เมื่อกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรบัญญัติให้คัดค้านหรืออุทธรณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยต่อเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่กำหนดไว้จะฟ้องคดีในศาลภาษีอากรได้ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาเช่นว่านั้น และได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดคำคัดค้านหรือค าอุทธรณ์นั้นเสร็จสิ้นแล้ว (พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 มาตรา 8 )
  ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน (ป.รัษฎากร มาตรา 30) ภาษีศุลกากร ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 ฉ (บัญญัติเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2543)
  ภาษีสรรพสามิต ยื่นคัดค้านการประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพสามิตภายใน 45 วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน(พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ม.86) และถ้าผู้ยื่นคำคัดค้านยังไม่พอใจ มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 45 วัน นับแต่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัย(พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา 89)
  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะเทศมนตรี
  คณะกรรมการสุขาภิบาลผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่ภายใน 15 วันนับแต่ได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 มาตรา 26)
  ข้อสังเกต คดีภาษีโรงเรือนและที่ดิน ก่อนยื่นค าฟ้องต่อศาลผู้รับการประเมินต้องช าระค่าภาษีให้เสร็จสิ้น ครบถ้วนเสียก่อน มิฉะนั้นศาลจะไม่รับค าฟ้อง
  ภาษีบำรุงท้องที่ยื่นอุทธรณ์การประเมินต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน (พ.ร.บ. ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 มาตรา 49)
แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า