ทนายความ จังหวัดสงขลา

ทนายความ จังหวัดสงขลา

บริษัท อธิวัฒน์ ลอว์เฟิร์ม จำกัด และสำนักงานทนายความ อธิวัฒน์ ช่อผูก ประจำจังหวัดสงขลาให้บริการทนายความในจังหวัดสงขลาประกอบด้วยเขต

 1. อำเภอเมืองสงขลา
 2. อำเภอสทิงพระ
 3. อำเภอจะนะ
 4. อำเภอนาทวี
 5. อำเภอเทพา
 6. อำเภอสะบ้าย้อย
 7. อำเภอระโนด
 8. อำเภอกระแสสินธุ์
  และให้บริการในจังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
 • ดำเนินคดีแพ่ง คดีกู้ยืม ละเมิด ผิดสัญญา-เรียกค่าเสียหาย คดีเกี่ยวกับทรัพย์และกรรมสิทธิ์ กรณีพิพาทกับที่ดิน
  คดีอาญา เช่น คดี พ.ร.บ.เช็ค คดีฉ้อโกง คดีฉ้อโกงเจ้าหนี้ คดียักยอกทรัพย์ ฯลฯ
 • สืบทรัพย์ บังคับคดี (ร้องขอเฉลี่ยทรัพย์ ร้องขอขัดทรัพย์ ร้องขอกันส่วน)
 • คดีครอบครัว ร้องขอให้รับเด็กเป็นบุตร ร้องขอให้มีอำนาจปกครองบุตร เพื่อนำบุตรไปอาศัยอยู่ด้วยกัน ณ ต่างประเทศ ร้องขอเพิกถอนอำนาจปกครองบุตร แบ่งสินสมรส ฟ้องหย่า ฟ้องเรียกค่าทดแทน ค่าเลี้ยงชีพ ค่าอุปการะเลี้ยงดู และค่าเสียหายอื่น ๆ
 • คดีมรดก ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ร้องขอเพิกถอนผู้จัดการมรดก ร้องขอแบ่งมรดกในฐานะทายาท-ทายาทแทนที่-ผู้รับพินัยกรรม และคดีที่พิพาทกันด้วยการแบ่งมรดก
 • คดีละเมิด ฟ้องเรียกค่ารักษาพยาบาล ค่าขาดไร้แรงงาน ค่าขาดไร้อุปการะ ค่าเจ็บปวดทนทุกข์ทรมาน และค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ
 • คดีแรงงาน กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฟ้องเรียกค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายอื่น ๆ
 • คดีแพ่งอื่นๆ ฟ้องร้อง-ต่อสู้คดีกู้ยืมเงิน บัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ ซื้อ-ขายสินค้า บังคับจำนอง และคดีผิดสัญญาอื่น ๆ ทุกประเภท
 • คดีแพ่งเกี่ยวกับที่ดิน เช่น ร้องขอครอบครองปรปักษ์ ร้องขอใช้ทางจำเป็น-ภาระจำยอม ร้องขอให้ศาลสั่งว่าเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดิน ส.ค.1 รวมทั้งคดีที่พิพาทกันด้วยกรรมสิทธิ์อื่น ๆ
 • คดีผู้บริโภค คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีภาษีอากร และคดีอื่น ๆ ทุกประเภท

สำนักงานทนายความ อธิวัฒน์ ช่อผูก ประจำจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย

1. นายอธิวัฒน์ ช่อผูก
2.นายอมรชัย อมรส่งเจริญ
3. นายกิตติคุณ นุมานิต
4. นายรุ่งเรือง ลาภรุ่งเรือง
5. นางสาวสุรีย์ธรรม ยูปานนท์

โทร. 0-2395-2048, 082-854-9495

คำพิพากษาที่น่าสนใจ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๔๓/๒๕๖๓  

            สัญญาเช่าซื้อมีข้อ  กำหนดว่า  “ผู้เช่าผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้องวดใดงวดหนึ่ง เจ้าของจะบอกกล่าวเป็นหนังสือให้ผู้เช่าชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระภายในเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าได้รับหนังสือ หากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าซื้อพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่าย และเงินอื่นใดที่ต้องชำระให้ครบจำนวนทันงวด ณ วันที่ชำระ ให้ถือว่าสัญญานี้สิ้นสุดลงทันที”  

จำเลยที่ ๑ ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙  โดยโจทก์มีหนังสือลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชำระค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระตั้งแต่งวดวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ เบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าว หากไม่ชำระภายในกำหนดโจทก์ขอถือเอาหนังสือฉบับนี้เป็นการบอกเลิกสัญญา  

โดยจำเลยที่ ๑ ได้รับหนังสือฉบับดังกล่าววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจะครบกำหนด ๓๐ วัน ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙  แต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โจทก์กลับเข้าครอบครองรถแทรกเตอร์ในขณะที่สัญญาเช่าซื้อยังไม่เลิกกัน

ส่วนจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นฝ่ายผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบทรัพย์สินกลับคืนตาม ป.พ.พ.มาตรา ๕๗๓ ก็ยินยอมให้โจทก์กลับเข้าครอบครองรถแทรกเตอร์โดยมิได้โต้แย้งคัดค้าน

พฤติการณ์ถือว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ สมัครใจเลิกสัญญาต่อกันโดยปริยาย โจทก์และจำเลยที่ ๑ จึงต้องกลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิมตาม ป.พ.พ.มาตรา ๓๙๑ วรรคหนึ่ง และเมื่อเป็นการเลิกสัญญากันด้วยเหตุอื่น มิใช่การเลิกสัญญาเพราะเหตุที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญา คู่สัญญาจึงไม่มีสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาอีกต่อไป โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกค่าขาดราคาจากค่าเช่าซื้อโดยอาศัยข้อสัญญาตามสัญญาเช่าซื้อที่ระงับไปแล้วได้ คงมีสิทธิเรียกให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจากการใช้รถแทรกเตอร์ที่เช่าซื้อในระหว่างที่ยังคงครอบครองใช้สอยอยู่ตามควรค่าแห่งการนั้นๆ ตามมาตรา ๓๙๑ วรรคสาม

สำนักงานทนายความ อธิวัฒน์ ช่อผูก ประจำ จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย
1. นายอธิวัฒน์ ช่อผูก
2.นายอมรชัย อมรส่งเจริญ
3. นายกิตติคุณ นุมานิต
4. นายรุ่งเรือง ลาภรุ่งเรือง
5. นางสาวสุรีย์ธรรม ยูปานนท์

โทร.0-2395-2048, 08-2854-9495

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า