สินส่วนตัว

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ❯ มาตรา 14741

มาตรา 1471  สินส่วนตัวได้แก่ทรัพย์สิน
(1) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส
(2) ที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องประดับกายตามควรแก่ฐานะ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพของคู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
(3) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มาระหว่างสมรสโดยการรับมรดกหรือโดยการให้โดยเสน่หา
(4) ที่เป็นของหมั้น

ตามกฎหมายได้แจกแจงไว้อย่างละเอียดว่า  สินส่วนตัว มี 4  ประเภท  คือ
           
1. ทรัพย์สินที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอยู่ก่อนสมรส  เช่น  บ้าน  ที่ดิน  เงินทอง 
2. ทรัพย์สินที่ได้มาในระหว่างสมรสโดยการรับมรดก  หรือได้มาโดยเสน่หา
3. ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สอยส่วนตัว  เครื่องประดับ  เครื่องแต่งกาย  เครื่องมือประกอบอาชีพ
4. ทรัพย์สินที่เป็นของหมั้น จะถือเป็นสินส่วนตัวของผู้หญิง
นอกจากนี้  ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น  เปลี่ยนสภาพไป  เช่น  นำไปขายและได้เงินมา  นำไปแลกหรือซื้อของอื่น  ให้ถือว่าเงินหรือของที่ได้มานั้น เป็นสินส่วนตัวด้วย 

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin