ศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดี

การยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
ให้ยื่นต่อศาลที่ผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลในขณะถึงแก่ความตาย ได้แก่ ศาลแพ่ง (กทม.), ศาลจังหวัด (ต่างจังหวัด)
หากผู้ตายมีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นต่อศาลที่ทรัพย์มรดกนั้นตั้งอยู่ในเขตศาล
เอกสารที่ต้องนำมายื่นขอเป็นผู้จัดการมรดก
1. สำเนาใบมรณบัตรหรือหนังสือรับรองการตายของผู้ตายและทายาททุกคนที่เสียชีวิตแล้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตายที่เจ้าหนาที่ประทับว่า “ตาย” แล้วสำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกและทายาททุกคนที่มีชีวิตอยู่ทะเบียนสมรส หรือ
3.ทะเบียนหย่า ของสามีภรรยาของผู้ตายใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล กรณีเอกสารไม่ตรงกันสูติบัตรของบุตรกรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. พินัยกรรมของผู้ตาย (ถ้ามี)
5. หนังสือให้ความยินยอมของทายาทที่เซ็นยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่บัญชีเครือญาติที่ถูกต้องตามความจริง
6. เอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ต้องจัดการ เช่น โฉนดที่ดิน, น.ส. 3, สมุดเงินฝาก, ทะเบียนรถ ฯล

แชร์ข้อมูลได้ที่นี่
Share on Facebook
Facebook
0Pin on Pinterest
Pinterest
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin